Diller

Üst Menu

User menu

Genel Bilgiler

Varlık 2.png

TÜBİTAK 2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

 

Etkinliğin Amacı

Bu proje eğitimi etkinliğinin ana amacı Fırat Üniversitesinde yapılmış, yapılan veya yapılacak olan araştırma çalışmalarının projelendirilerek, bu araştırma çalışmalarının endüstriye aktarılması için uygun Tübitak programlarına başvuru ve kabul sayılarının yükselmesini sağlamaktır.

Hem ülkemiz için hem de Fırat Üniversitesi ve bulunduğu il için gerekli olan endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarına ivme kazandırmak, üniversitelerdeki araştırmacıların bu alanda sanayi ile işbirliği yapmalarını sağlayabilmek, hem araştırmacıların hem de endüstrideki paydaşların araştırma geliştirme çalışmalarına ilave olarak teknoloji transferi, patent ve fikri sinai haklar konusunda potansiyel çalışmalarını değerlendirmelerini sağlayabilmek ve araştırma çalışmalarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüştürülmesine katkıda bulunmak etkinliğin amaçlarındandır.

Fırat Üniversitesi ve çevre illerde bulunan üniversitelerde özellikle mühendislik, teknoloji, bilişim ve fen bilimleri alanında çalışmalar yapan araştırmacıların TÜBİTAK ARDEB (1001, 1002, 1003, 3001 gibi) ve TÜBİTAK TEYDEB (1501, 1505, 1507, 1512, 1603, Santez gibi) kapsamında desteklenebilecek projeleri için proje önerisi hazırlama ve yürütme konusunda katılımcıların proje önerilerini başvuruya hazır hale getirmeleri bu etkinliğin temel amacıdır.

Hedeflenen proje eğitimi etkinliği için planlanan ders programının üçte biri teorik ve üçte ikisi uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Ulusal ve uluslararası proje başvurusu, yönetimi ve deneyimi ile Üniversite-Sanayi İşbirliği tecrübesine sahip araştırmacılar tarafından verilecek teorik ve uygulamalı dersler, TÜBİTAK programları için proje hazırlama ve yürütme sürecinin tüm aşamalarında katılımcıların yetkinliğine yarar sağlayacaktır. Proje eğitimi etkinliğinde katılımcılara aşağıda belirtilen konularda bilgi aktarılması amaçlanmaktadır.

1. TÜBİTAK ARDEB Programlarının Tanıtımı

2. TÜBİTAK TEYDEB Programlarının Tanıtımı

3. Araştırma Projesi, Ar-Ge ve İnovasyon, Ar-Ge Sistematiği Kavramları

4. Araştırma Projeleri ile Teknoloji Hazırlık Seviyeleri İlişkisi, Horizon 2020, Cost,?

5. Üniversite-Sanayi İşbirliği, Teknoloji Transferi, Fikri Sınai Mülkiyet, Patent, Endüstri 4.0 Gereksinimleri ve

Araştırma Projeleri İlişkisi

6. Projelerin Endüstriyel Araştırma Geliştirme İçeriği Bileşenlerinin Hazırlanması

7. Projelerin İş Planı, Yönetimi, Bütçesi, Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği Bileşenlerinin

Hazırlanması

8. Tübitak Proje Değerlendirme ve İzleme Aşamaları

9. Başarılı ve başarısız proje örneklerinin karşılaştırılması

10. Teorik olarak verilen derslerin tamamının uygulaması

11. Uygulamalı Proje Değerlendirme ve Geri besleme
 

Etkinliğin Kapsamı

Proje eğitimi etkinliği için katılımcı olarak özellikle Fırat Üniversitesi olmak üzere çevre illerde bulunan üniversitelerdeki öğretim üyesi veya doktora yeterliliğini almış lisansüstü öğrencilerden oluşan araştırmacılar hedeflenmektedir. Proje eğitimi için en az 45 katılımcı öngörülmüş olup, başvuru yapan katılımcıların reddedilmiş veya yeni hazırladıkları projeleri olanların katılımları sağlanacaktır.
Proje eğitimi etkinliğin birinci günü tamamen teorik dersler verilecek olup, Tübitak’ın proje programlarının tanıtımı, içerikleri ve başvuru gereksinimleri anlatılarak, bir araştırma projesinin nasıl endüstriye yönelik bir araştırma ve proje haline getirileceği açıklanacak, endüstriye uygun projelerin hazırlanması ve yürütülmesi için bilinmesi gereken teknoloji transferi, teknoloji hazırlık seviyeler, fikri sinai haklar, endüstri 4.0, patent, üniversite-sanayi işbirliği esasları gibi kavramların araştırma projesi ile ilişkileri ortaya konulacak, hazırlanacak araştırma projelerinin tüm bileşenleri ayrı ayrı ele alınarak bu bileşenlerin nasıl hazırlanacağı konusunda bilgiler sunulacaktır.
Etkinliğin ikinci günü tamamen uygulamalı derslerden oluşacak olup, öncelikle başarılı ve başarısız proje örnekleri incelenerek, katılımcıların kendi projeleri üzerinde proje bileşenlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bunun için birinci gün verilen tüm bilgiler örnek projeler ve proje başvurusundaki bileşenler üzerinden uygulamalı olarak anlatılacaktır. Uygulamaların verimliliği için katılımcılardan ayrı ayrı gruplar oluşturularak eğitmenler ve danışmanlar eşliğinde katılımcıların projeleri ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
Etkinliğin son günü olan üçüncü günü yine tamamen uygulamalı derslerden oluşacak olup, eğitmenler ve katılımcılardan oluşturulacak gruplar içerisinde projelerin değerlendirilmesi ve geribesleme yapılarak katılımcıların projelerinin iyileştirilerek başvuruya hazır hale getirilmesine yönelik çıkarımlar ve raporlar yapılacaktır.
Üç gün olarak planlanan proje eğitimi etkinliği sonucunda katılımcılardan projesini en iyi hale getiren ilk üç proje etkinlik ekibi tarafından belirlenerek ödüllendirilecektir.
Hedeflenen proje eğitimi etkinliği ile başta Fırat Üniversitesi ve çevre illerdeki üniversitelerden katılımcıların projelerinin başvuru kalitesinin artması, araştırmacıların özellikle teoride kalan araştırmalarının endüstriye aktarılması ve uygulanması bun uygun Tübitak programlarına başvurularının sağlanması, bu yolla üniversite sanayi işbirliğine katkıda bulunulması ve özellikle araştırmaların endüstriye aktarılması ile araştırmaların ekonomik yarar ve ulusal kazanıma dönüştürülmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

a42-3-1.jpg

Türkçe